آخرین اخبار مدارس


19 آباندبیرستان دوره اول پسرانه

13 آباندبیرستان دوره اول پسرانه

15 آباندبیرستان دوره اول پسرانه

14 آباندبیرستان دوره اول پسرانه

02 آباندبیرستان دوره اول پسرانه

03 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه

08 آذردبیرستان دوره اول پسرانه

21 آباندبیرستان دوره اول پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه

ریاضی هفتم

ریاضی هفتم

ریاضی هفتم

دبیرستان دوره اول پسرانه

علوم هشتم

علوم هشتم

علوم هشتم

دبیرستان دوره اول پسرانه

عربی نهم

عربی نهم

عربی نهم

دبیرستان دوره اول پسرانه

کار و فن آوری نهم

کار و فن آوری نهم

کار و فن آوری نهم

دبیرستان دوره اول پسرانه

انگلیسی هشتم

انگلیسی هشتم

انگلیسی هشتم

دبیرستان دوره اول پسرانه

انگلیسی هفتم

انگلیسی هفتم

انگلیسی هفتم

دبیرستان دوره اول پسرانه

علوم هفتم

علوم هفتم

علوم هفتم

دبیرستان دوره اول پسرانه

علوم نهم

علوم نهم

علوم نهم

دبیرستان دوره اول پسرانه

ریاضی نهم

ریاضی نهم

ریاضی نهم

دبیرستان دوره اول پسرانه

کار و فن آوری هشتم

کار و فن آوری هشتم

کار و فن آوری هشتم

دبیرستان دوره اول پسرانه

کار و فن آوری هفتم

کار و فن آوری هفتم

کار و فن آوری هفتم

دبیرستان دوره اول پسرانه

ریاضی هفتم

ریاضی هفتم

ریاضی هفتم

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه

محدثه تقي پورواصل آبادي

1384/08/04

دبیرستان دوره اول پسرانه

محمدرضا كشاورز

1383/08/03