آخرین اخبار مدارس


03 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

21 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علوم نهم

علوم نهم

علوم نهم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علوم هفتم

علوم هفتم

علوم هفتم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ریاضی هفتم

ریاضی هفتم

ریاضی هفتم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عربی هفتم

عربی هفتم

عربی هفتم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ریاضی نهم

ریاضی نهم

ریاضی نهم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عربی نهم

عربی نهم

عربی نهم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کار و فن آوری هشتم

کار و فن آوری هشتم

کار و فن آوری هشتم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علوم هشتم

علوم هشتم

علوم هشتم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

انگلیسی هشتم

انگلیسی هشتم

انگلیسی هشتم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

انگلیسی هفتم

انگلیسی هفتم

انگلیسی هفتم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ریاضی هفتم

ریاضی هفتم

ریاضی هفتم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کار و فن آوری نهم

کار و فن آوری نهم

کار و فن آوری نهم

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد بهرام زاده

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوید خواجه زاده

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل زارعی

مسابقه: مسابه صحیفه سجادیه(ع)

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد امام دوست

مسابقه: مسابقه انشا ی نماز

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل راستی

مسابقه: مداحی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عرفان بستانیان

مسابقه: تکنوازی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی جوکار

مسابقه: کلیپ

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد بهرام زاده

مسابقه: مسابقات قرآن طرح قدس

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رامين مرادي

1381/04/24

دبستان پسرانه سما

ايليا اميدوار

1389/04/24

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل رنجبر

1386/04/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين خير

1383/04/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدخليل مروج

1383/04/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين ابراهيمي

1381/04/23

دبستان پسرانه سما

علي داودي

1388/04/27

دبستان پسرانه سما

مهرشاد دهقان

1388/04/31

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين برادري

1383/04/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانيال بذرافشان

1382/04/25

دبستان پسرانه سما

نيما ديور

1388/04/31