آخرین اخبار مدارس


03 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

21 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عربی هفتم

عربی هفتم

عربی هفتم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

انگلیسی هفتم

انگلیسی هفتم

انگلیسی هفتم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عربی نهم

عربی نهم

عربی نهم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ریاضی هفتم

ریاضی هفتم

ریاضی هفتم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علوم هفتم

علوم هفتم

علوم هفتم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کار و فن آوری هشتم

کار و فن آوری هشتم

کار و فن آوری هشتم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ریاضی نهم

ریاضی نهم

ریاضی نهم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ریاضی هفتم

ریاضی هفتم

ریاضی هفتم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کار و فن آوری هفتم

کار و فن آوری هفتم

کار و فن آوری هفتم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علوم نهم

علوم نهم

علوم نهم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کار و فن آوری نهم

کار و فن آوری نهم

کار و فن آوری نهم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

انگلیسی هشتم

انگلیسی هشتم

انگلیسی هشتم

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

علي عباسي

1388/11/05

دبستان پسرانه سما

عليرضا توفيقي

1387/11/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا منظر

1382/11/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد شهبازي

1378/11/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سامان صداقت

1382/11/07

دبستان پسرانه سما

نيما هدايتي

1387/11/07

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي بازيار

1386/11/01

دبستان پسرانه سما

علي برزيگر

1388/11/03

دبستان پسرانه سما

محمد نسيمي

1386/11/05

دبستان پسرانه سما

محمدرضا جواني

1387/11/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمداسماعيل قناعتي

1381/11/06

دبستان پسرانه سما

محمد جعفري

1388/11/04