آخرین اخبار مدارس


03 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

21 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کار و فن آوری هفتم

کار و فن آوری هفتم

کار و فن آوری هفتم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علوم نهم

علوم نهم

علوم نهم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ریاضی هفتم

ریاضی هفتم

ریاضی هفتم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کار و فن آوری هشتم

کار و فن آوری هشتم

کار و فن آوری هشتم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عربی نهم

عربی نهم

عربی نهم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کار و فن آوری نهم

کار و فن آوری نهم

کار و فن آوری نهم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

انگلیسی هفتم

انگلیسی هفتم

انگلیسی هفتم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ریاضی هفتم

ریاضی هفتم

ریاضی هفتم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ریاضی نهم

ریاضی نهم

ریاضی نهم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علوم هفتم

علوم هفتم

علوم هفتم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

انگلیسی هشتم

انگلیسی هشتم

انگلیسی هشتم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علوم هشتم

علوم هشتم

علوم هشتم

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

حسين قيمي

1387/01/14

دبستان پسرانه سما

علي شفيعي

1388/01/12

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدرضا حق دل

1379/01/09

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد كريمي

1383/01/12

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

داوود رحماني

1379/01/13

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حجت اله ساساني پور

1383/01/10

دبستان پسرانه سما

محمدجواد صفابخش

1384/01/09

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل روانان

1384/01/14

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي جوانمرد

1385/01/10

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدعلي موسوي

1381/01/11

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي حقيقي

1383/01/13

دبستان پسرانه سما

اميرحسين كاظميان

1389/01/15