آخرین اخبار مدارس


03 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

21 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ریاضی نهم

ریاضی نهم

ریاضی نهم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کار و فن آوری هفتم

کار و فن آوری هفتم

کار و فن آوری هفتم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

انگلیسی هشتم

انگلیسی هشتم

انگلیسی هشتم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

انگلیسی هفتم

انگلیسی هفتم

انگلیسی هفتم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کار و فن آوری هشتم

کار و فن آوری هشتم

کار و فن آوری هشتم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علوم هشتم

علوم هشتم

علوم هشتم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علوم نهم

علوم نهم

علوم نهم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ریاضی هفتم

ریاضی هفتم

ریاضی هفتم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عربی هفتم

عربی هفتم

عربی هفتم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عربی نهم

عربی نهم

عربی نهم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علوم هفتم

علوم هفتم

علوم هفتم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کار و فن آوری نهم

کار و فن آوری نهم

کار و فن آوری نهم

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا انتظاري زارچ

1381/12/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدرضا كرمي

1379/12/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا مزارعي

1378/12/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

آريا كهن

1378/12/04

دبستان پسرانه سما

اميرحسين طاهري زردخوني

1383/12/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شاهين كهني

1382/12/05

دبستان پسرانه سما

محمد صنفي آزاد

1388/12/02

دبستان پسرانه سما

سيدمحمدحسين اشرفيان

1387/12/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدعلي طهماسبي

1381/12/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا جمشيدنژاد

1379/12/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رامين كهني

1382/12/05

دبستان پسرانه سما

هادي بتوان

1383/12/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدي دهقان

1378/12/07

دبستان پسرانه سما

دانيال فرشته حكمت

1388/12/07

دبستان پسرانه سما

سيدمحمدرضا اشرفيان

1387/12/07