.::   مهارت ورزی در مدارس سما در سال تحصیلی 1398-99 ::.

مهارت ورزی در سال قبل
استانواحدمدرسهعنوان  دوره ی مهارتیپایه تحصیلی ساعات آموزشی در برنامه هفتگیمشخصات مربی دورهسرفصل آموزشیمستندات دوره
          

استان: اردبیل

 اردبیلاردبيل دبیرستان دوره اول دخترانه کارو فن آوری و کسب و کار پایه هفتم4ندا ارسنجانی دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبیرستان دوره اول دخترانه کارو فن آوری و کسب و کار پایه هشتم4ندا ارسنجانی دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبیرستان دوره اول دخترانه کارو فن آوری و کسب و کار پایه هشتم4ندا ارسنجانی دبیرستان دوره اول دخترانه سما دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه مهارت آموزی ( هنرهای دستی و تجسمی )پنجم ابتدایی2نسیم قهرمانی دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه مهارت آموزی ( هنرهای دستی و تجسمی )پنجم ابتدایی2نسیم قهرمانی دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه مهارت آموزی ( هنرهای دستی و تجسمی )پایه چهارم2پریسا صادق زاده دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه مهارت آموزی ( هنرهای دستی و تجسمی )پنجم ابتدایی2نسیم قهرمانی دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه مهارت آموزی ( هنرهای دستی و تجسمی )پایه چهارم2سولماز احد زاده دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه مهارت آموزی ( هنرهای دستی و تجسمی )پنجم ابتدایی2هاجر عباس پور دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه مهارت آموزی ( هنرهای دستی و تجسمی )ششم ابتدایی2فرزانه مهرورز دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه مهارت آموزی ( هنرهای دستی و تجسمی )ششم ابتدایی2فرزانه مهرورز دانلود دانلود

استان: لرستان

 لرستانبروجرددبستان دخترانه دسر و شیرینیسوم ابتدایی1خانم نادعلی پور دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان دخترانه فرهنگ و ادبسوم ابتدایی1خانم یاراحمدی دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان دخترانه سازه های ماکارونیپایه چهارم1خانم عزیزیان دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان دخترانه خیاطیپنجم ابتدایی1خانم عزیزیان دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان دخترانه کارآفرینیششم ابتدایی1خانم عزیزیان دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان دخترانه کامپیوتراول ابتدایی1خانم فطرس دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان دخترانه کامپیوتردوم ابتدایی1خانم فطرس دانلود دانلود